Psychoterapia psychodynamiczna

Psychoterapia psychodynamiczna

Na czym polega terapia w podejściu psychodynamicznym?

Psychoterapia psychodynamiczna toczy się w oparciu o relacje między pacjentem a terapeutą polegającą na dialogu  terapeutycznym. Dialog ten ma na celu pomóc pacjentowi w uzyskaniu wglądu odnośnie przyczyn jego zaburzeń, mechanizmów funkcjonowania i spostrzegania świata zewnętrznego jak i samego siebie oraz przepracowanie tego co trudne i nieadaptacyjne. Podejście psychodynamiczne szczególnie zwraca uwagę na relację terapeutyczną jako na ważne narzędzie zmiany, gdyż to właśnie w niej odwzorowują się powtarzane przez pacjenta wzorce relacji z innymi ludźmi.

Jednym z najważniejszych założeń terapii jest to, że znaczna część życia psychicznego toczy się w nieświadomości, co w praktyce oznacza, że nasze zachowania, myśli, odczucia i objawy zaburzeń mają swoje źródło w procesach nie świadomych, do których sami nie mamy dostępu (istnienie i rola nieświadomości w życiu psychicznym potwierdzona jest licznych w badaniach z zakresu neuronauk min. neuromarketingu). Zadaniem terapeuty jest więc pomóc pacjentowi zrozumieć to czego on sam o sobie nie wie. Wgląd w przyczyny doznawanych trudności pozwala zwiększyć nad nimi kontrole oraz wypracować adaptacyjne sposoby radzenia sobie z nimi.

Jak wyglądają sesje terapeutyczne?

Terapia poprzedzona jest zwykle dwoma lub trzema spotkaniami konsultacyjnymi, których celem jest wstępne rozpoznanie problemu pacjenta, rozmowa nad motywacją do terapii, ustalanie wstępnych celów terapii czyli obszarów nad którymi pacjent chciałby pracować oraz omawiane są jego oczekiwania wobec psychoterapii i prowadzącego. Przed rozpoczęciem terapii zawierany jest również kontrakt terapeutyczny – obejmujący zasady i ramy terapii, określające m.in. czas trwania sesji, ich częstość oraz kwestie ewentualnego odwoływania sesji.

Spotkania mają formę rozmowy twarzą w twarz z terapeutą. Prowadzący zachęca do swobodnego dzielenia się swoimi myślami, odczuciami, wspomnieniami, skojarzeniami. Na podstawie tego terapeuta dociera do nieświadomych wątków i interpretuje je, oraz pokazuje pacjentowi co dzieje się w relacji terapeutycznej. Terapeuta nie ocenia, nie narzuca tematów, które należałoby poruszyć, nie udziela porad ale dąży do wspólnego z pacjentem poszukiwania nowego rozumienia funkcjonowania pacjenta i jego dysfunkcji. Terapeuta utrzymuje swoją osobowość niejako poza relacją terapeutyczną, co oznacza, że nie rozmawia o swoim życiu, światopoglądzie lecz ma być „pustym ekranem” na który pacjent projektuje swoje głębokie przeżycia dotyczące ważnych osób w swoim życiu i samego siebie, co pozwala na przepracowanie trudnych przeżyć i wątków jakie pojawiają się w relacji a tym samym zdrowienie pacjenta.

Techniki pracy dostosowywane są do aktualnych potrzeb i możliwości pacjenta. Szczególnie ważna dla terapii psychodynamicznej jest analiza zjawiska przeniesienia, czyli nieświadomego procesu polegającego na  kierowaniu do terapeuty oraz innych osób z otoczenia uczuć, oczekiwań, postaw jakie pacjent miał okazje doświadczać w relacji z osobami znaczącymi w przeszłości.

Jaka jest skuteczność psychoterapii psychodynamicznej?

Psychoterapia psychodynamiczna wykazuje dużą skuteczność w leczeniu szerokiego spektrum zaburzeń i dysfunkcji jak: zaburzenia osobowości, zaburzenia depresyjne, lękowe i nerwicowe, zaburzeń pod postacią somatyczną, zaburzenia odżywiania (zob. Shedler, 2010). W porównaniu do innych podejść psychoterapeutycznych podejście psychodynamiczne umożliwia nie tylko redukcje dręczących objawów ale trwałą poprawę w funkcjonowaniu osobistym i społecznym oraz może być narzędziem do rozwoju osobowości i przyczynić się do znacznej poprawy jakości życia.

Na skuteczność terapii ma również duży wpływ motywacja pacjenta, systematyczność i regularność w uczęszczaniu na terapie, gotowość na przyjęcia zmian oraz jego zaangażowanie w proces terapeutyczny.

 

dr Natalia Mirska-Tomasz


 

Bibliografia:

Gabbard Glen O. Długoterminowa psychoterapia psychodynamiczna. Kraków: WUJ, 2011

Gabbard Glen O. Psychiatria psychodynamiczna w praktyce klinicznej. Kraków: WUJ, 2009

Shedler J. The efficacy of psychodynamic psychotherapy, American Psychologist. Tom 65 (2), Luty – Marzec 2010, s. 98-109

Summers Richard F., Barber Jacques P. Terapia psychodynamiczna. Praktyka oparta na dowodach. WUJ.

 

Skuteczność Mikropolaryzacji mózgu (tDCS) w leczeniu depresji.

Czym jest depresja ?Depresja jest jedną z najczęściej występujących chorób na świecie. Szacuje się,...

Współpraca Sensusmed z AGH

Studenci AGH mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji psychologicznych. Punkt konsultacyjny, prowadzony poza terenem AGH...

Psychoterapia psychodynamiczna

Na czym polega terapia w podejściu psychodynamicznym? Psychoterapia psychodynamiczna toczy się w oparciu o relacje...